[:et]

OÜ K.Konstruktor
PRIVAATSUSPOLIITIKA

Kinnitatud Tallinnas, 20. mai 2018

 

Privaatsuspoliitika eesmärk on anda füüsilisele isikule teavet isikuandmete töötlemise eesmärgi, ulatuse, kaitse ja töötlemistähtaja kohta andmete saamise ja töötlemise ajal.

Tehes koostööd K.Konstruktor OÜ-ga, võib isikult nõuda isiklikku laadi teavet, sealhulgas nime ja perekonnanime, telefoninumbrit, e-posti aadressi. Teave on vajalik otsese koostöö tagamiseks – tellimuse töötlemiseks, tarnimiseks ja arvelduste haldamiseks ja/või töösuhte sõlmimiseks ning säilitamiseks. K.Konstruktor OÜ-s kasutatakse isikuandmeid järgides kõrgemaid turvalisusstandardeid.

Isikuandmete vastutav töötleja ja tema kontaktandmed
Isikuandmete vastutav töötleja on K.Konstruktor OÜ, ühtne registrikood 10893312 juriidiline aadress Mustamäe tee 8, Tallinn, 10621. OÜ kontaktandmed isikuandmete töötlemisega seotud küsimustes on telefoninumber 6562878 või e-posti aadress info@k-konstruktor.com. Kasutades neid kontaktandmeid või pöördudes K.Konstruktor OÜ juriidilisele aadressile, võib esitada päringu isikuandmete töötlemise kohta.

Dokumendi kohaldamisala
Isikuandmed on mis tahes andmed tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta – K.Konstruktor OÜ kliendi, koostööpartneri, töötaja, töökoha kandidaadi või ettevõtte külastaja kohta. Privaatsuspoliitikat kohaldatakse privaatsuse ja isikuandmete kaitse tagamiseks:
• füüsiliste isikute suhtes – töötajad, tulevased töötajad, kliendid ja teised teenuste tarbijad (sealhulgas tulevased, endised ja praegused);
• K.Konstruktor OÜ territooriumi ja ruumide külastajate suhtes, sealhulgas need, kelle suhtes kasutatakse videovalvet.
K.Konstruktor OÜ hoolitseb isiku privaatsuse ja isikuandmete kaitse eest, järgib isiku õigusi isikuandmete töötlemise õiguspärasusele kooskõlas kohaldatavate õigusaktidega – isikuandmete kaitse seadus, Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta ning teised kohaldatavad privaatsus- ja andmetöötlusalased õigusaktid.

Privaatsuspoliitika kehtib andmetöötluse kohta sõltumata sellest, millisel kujul ja/või keskkonnas annab isik andmeid (K.Konstruktor OÜ veebilehel, e-posti, telefoni teel või kohapeal) ning millistes ettevõtte süsteemides või paberkujul neid töödeldakse.

Isikuandmete töötlemise eesmärgid
K.Konstruktor töötleb isikuandmeid alljärgnevatel eesmärkidel:
• Teenuste osutamisel ja toodete müümisel:
o kliendi tuvastamiseksi;
o lepingu ja/või arve koostamiseks ja allkirjastamiseks;
o kauba tarnimiseks ja/või teenuste osutamiseks;
o garantiikohustuste täitmiseks;
o klienditeeninduseks;
o vastuväidete läbivaatamiseks ja töötlemiseks;
o klientide hoidmiseks, lojaalsuse tõstmiseks ja rahulolu mõõtmiseks;
o arvelduste haldamiseks;
• K.Konstruktor OÜ teenusekvaliteedi tagamiseks, vastuväidete läbivaatamiseks ja töötlemiseks telefonivestluste salvestiste raames. Vestluste salvestisi säilitatakse üks kuu. Selle tähtaja lõppedes tagab K.Konstruktor OÜ andmete täieliku automaatse kustutamise.
• K.Konstruktor OÜ vara ja isikute turvalisuseks, varguste ning pettuste ärahoidmiseks K.Konstruktor OÜ territooriumil ja ruumides, süüteo kindlakstegemiseks, võimalike seaduserikkujate tuvastamiseks videovalve abil. Videovalve andmeid säilitatakse üks kuu. Selle tähtaja lõppedes tagab K.Konstruktor OÜ andmete täieliku automaatse kustutamise eeldusel, et eelnevalt ei ole andmeid nõutud või pole kindlaks tehtud süütegusid. Kui andmeid on eelnevalt nõudnud pädevad riigi- või kohalikud asutused või on tuvastatud süütegusid, säilitatakse andmed vajaduse korral;
• teabe andmiseks riiklikele haldusasutustele ja operatiivtegevuse üksustele riigivälistes õigusaktides sätestatud juhtudel ja mahus;
• muudel erieesmärkidel, millest teavitatakse isikut hetkel, mil K.Konstruktor OÜ edastab isikuandmeid.
Isikuandmete töötlemine
K.Konstruktor OÜ töötleb isikuandmeid, kasutades nüüdistehnoloogiate võimalusi, võttes arvesse olemasolevaid privaatsusriske ja saadaolevaid organisatoorseid, finants- ja tehnilisi ressursse.

Isikuandmed võib üle anda usaldusväärsetele teeninduspartneritele, kes osutavad konkreetseid teenuseid, näiteks ressursside planeerimissüsteemi tagajatele, ettevõttele, kes osutab valve- ja turvateenuseid.

Isikuandmete saajate kategooriad
K.Konstruktor OÜ ei avalda kolmandatele isikutele isikuandmeid või koostöö ajal saadud mis tahes andmeid, välja arvatud:
• kui tuleb andmed anda kolmandale isikule sõlmitud lepingu raames, et teha mõnda lepingu täitmiseks vajalikku või seadusega delegeeritud toimingut (näiteks pangale arvelduste tegemiseks, kullerposti teenuse osutajale tellimuse kättetoimetamiseks väljapoole K.Konstruktor OÜ tarneala, ressursside planeerimise süsteemi hoidjale andmesäilitamise ja töötlemise eesmärgil, valveettevõttele videovalve raames turvalisuse tagamiseks);
• õigusaktides ettenähtud isikutele nende põhjendatud taotluse alusel õigusaktides sätestatud korras ja mahus;
• õigusaktides sätestatud juhtudel K.Konstruktor OÜ õigustatud huvide kaitseks, näiteks pöördudes kohtusse või teistesse riigiasutustesse isiku vastu, kes on riivanud eespool nimetatud õigustatud huve.
Isikuandmete säilitamise kestus
K.Konstruktor OÜ säilitab ja töötleb isikuandmeid, kuni kehtib vähemalt üks järgnevatest kriteeriumitest:
• ainult nii kaua, kuni kehtib isikuga sõlmitud leping;
• kuni õigusnormides sätestatud korras saab K.Konstruktor OÜ või isik kasutada oma õiguspäraseid huve (näiteks esitada vastuväiteid või esitada või menetleda hagi kohtus);
• kuni ühel pooltest kehtib õiguslik kohustus säilitada andmeid;
• kuni kehtib isiku nõusolek vastavaks isikuandmete töötluseks, juhul kui puudub muu õiguslik alus andmetöötluseks.
Pärast seda, kui lõpevad eespool nimetatud asjaolud, isikuandmed arhiivitakse, kustutatakse või likvideeritakse.

Juurdepääs isikuandmetele ja teise isiku õigus
Isikul on õigus saada õigusaktides sätestatud teavet seoses tema andmete töötlemisega.

Isikul on kooskõlas õigusaktidega ka õigus nõuda K.Konstruktor OÜ-lt juurdepääsu oma isikuandmetele, samuti nõuda nende täiendamist, parandamist või kustutamist või töötlemise piiramist isiku suhtes või õigus esitada vastuväiteid töötlemisele (sealhulgas isikuandmete töötlemisele, mis on tehtud K.Konstruktor OÜ seadusjärgsete (õiguspäraste) huvide alusel), samuti õigus andmete ülekandmisele. Need õigused on teostatavad niivõrd, kuivõrd andmetöötlus ei tulene K.Konstruktor OÜ kohustustest, mis talle on kehtivate õigusaktidega kehtestatud ning mis viiakse ellu ühiskonna huvidest lähtuvalt.

Isik võib esitada taotluse oma õiguste teostamiseks:
• kirjalikus vormis kohapeal K.Konstruktor OÜ büroos, esitades isikut tõendava dokumendi;
• elektronposti teel, allkirjastades taotluse turvalise elektronallkirjaga.
Saades isiku taotluse oma õiguste teostamise kohta, veendub K.Konstruktor OÜ isikusamasuses, hindab taotlust ja täidab selle kooskõlas õigusaktidega.

K.Konstruktor OÜ saadab isikule vastuse posti teel tema poolt näidatud kontaktaadressile tähitud kirjaga või e-posti teel, arvestades võimaluse korral isiku soovitud vastuse saamise viisi.

K.Konstruktor OÜ tagab andmetöötluse ja kaitse nõuete täitmise kooskõlas õigusaktidega ja isiku vastuväidete korral võtab vajalikud meetmed vastuväite lahendamiseks. Siiski, kui see ei õnnestu, on isikul õigus pöörduda järelevalveasutuse, Andmekaitse Inspektsiooni poole.

Ühenduse võtmine isikuga
K.Konstruktor OÜ võtab ühendust isikuga, kasutades isiku antud kontaktandmeid (telefoninumber, e-posti aadress, postiaadress). K.Konstruktor OÜ edastab teavet lepingujärgsete teenuste kohta sõlmitud lepingu ja/või väljastatud arve alusel (näiteks teenuste tarnimise või muudatuste kooskõlastamine, teave arvete kohta jm).

Kaubanduslikud teadaanded
K.Konstruktor OÜ võib kasutada isikuandmeid turundus- ja kommunikatsioonitegevuses isikule teabe edastamiseks aktuaalsete pakkumiste ja uudiste kohta, mis võiksid isikule huvi pakkuda. Isik võib mis tahes hetkel keelduda nende reklaampakkumiste saamisest ühel alljärgnevatest viisidest:
• kasutades kaubanduslikus teadaandes ettenähtud automatiseeritud võimalust keelduda edaspidiste teadaannete saamisest, klõpsates keeldumise viitele vastava kaubandusliku teadaande (e-posti) lõpus;
• saates e-kirja aadressile info@k-konstruktor.com;
• helistades K.Konstruktor OÜ büroosse 6562878;
• kohapeal K.Konstruktor OÜ büroos Mustamäe tee 8, Tallinn.
K.Konstruktor OÜ katkestab kaubanduslike teadaannete saatmise kohe, kui on töödeldud isiku taotlus. Taotluse töötlemine viiakse läbi ühe tööpäeva jooksul.

K.Konstruktor OÜ ei luba kunagi kolmandatel isikutel kasutada isikuandmeid reklaami ja kommunikatsiooni eesmärgil.

Muud tingimused
K.Konstruktor OÜ-l on õigus teha privaatsuspoliitikas täiendusi, tehes poliitika kehtiva versiooni isikutele K.Konstruktor OÜ veebilehel kättesaadavaks.

K.Konstruktor OÜ veebilehel võib olla avaldatud linke kolmandate isikute veebilehtedele, millel on omad kasutamis- ja isikuandmete kaitse tingimused, mille suhtes ei kanna K.Konstruktor OÜ vastutust.[:ru]

Общество с ограниченной ответственностью K.Konstruktor OU

ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

 

Утверждена в Таллине 20 мая 2018 г.

Цель политики конфиденциальности — предоставить физическому лицу информацию о целях и объеме обработки персональных данных, защите и длительности обработки во время получения и обработки данных.

При сотрудничестве с K.Konstruktor OU от физического лица может потребоваться информация личного характера, включая имя, фамилию, номер телефона и электронный адрес. Информация необходима для обеспечения прямого сотрудничества: обработки и доставки заказа, администрирования расчетов и (или) установления и поддержания трудовых отношений. K.Konstruktor использует персональные данные с соблюдением высочайших стандартов безопасности.

 

Заведующий персональными данными и его контактная информация

Заведующим персональными данными является K.Konstruktor  единый регистрационный номер 10893312, юридический адрес: Таллинн, 10621, ул. Mycтaмяэ теэ, 8. Контактная информация K.Konstruktor OU по вопросам, связанным с обработкой персональных данных: телефон: 6562878, электронный адрес:info@k-konstruktor.com. Вопросы об обработке персональных данных принимаются по указанным контактным данным или по юридическому адресу K.Konstruktor OU.

 

Сфера применения документа

Персональные данные — это любая информация об идентифицированном или идентифицируемом физическом лице — клиенте, деловом партнере, сотруднике, претенденте на вакансию или посетителе предприятия K.Konstruktor OU. Политика конфиденциальности применяется для обеспечения конфиденциальности и защиты персональных данных следующих категорий людей:

 • физических лиц — работников, потенциальных работников, клиентов и других получателей услуг (включая потенциальных, бывших и нынешних);
 • посетителей территории и помещений K.Konstruktor OU, в том числе в отношении которых ведется видеонаблюдение.

K.Konstruktor OU заботится о конфиденциальности и защите персональных данных физического лица, соблюдает право на законность обработки персональных данных согласно применимым нормативно-правовым актам: закону «О защите данных физических лиц», регламенту Европейского парламента и совета № 2016/679 от 27 апреля 2016 г. о защите персональных данных относительно обработки персональных данных и их свободного оборота, а также другим применимым нормативно-правовым актам в области конфиденциальности и обработки данных.

Политика конфиденциальности относится к обработке данных независимо от того, в какой форме и в какой среде физическое лицо предоставляет данные (на домашней интернет-странице K.Konstruktor OU, по электронной почте, по телефону или лично) и в каких системах предприятия или в печатной форме они обрабатываются.

 

Цели обработки персональных данных

K.Konstruktor обрабатывает персональные данные в следующих целях:

 • для оказания услуг и продажи товаров;
  • для идентификации клиента;
  • для подготовки и подписания договора и (или) счета;
  • для доставки товаров и (или) оказания услуг;
  • для выполнения гарантийных обязательств;
  • для обслуживания клиентов;
  • для рассмотрения и обработки возражений;
  • для удержания клиентов, повышения лояльности, измерения удовлетворенности;
  • для администрирования расчетов;
 • для обеспечения качества услуг K.Konstruktor OU, рассмотрения и обработки возражений, при записи телефонных разговоров. Записи разговоров хранятся один месяц. После окончания данного срока K.Konstruktor OU обеспечивает полное автоматическое удаление данных;
 • в целях безопасности имущества K.Konstruktor OU и частных лиц, предотвращения краж и мошеннических действий на территории и в помещениях K.Konstruktor OU, фиксирования преступного деяния, идентификации возможных нарушителей закона с помощью системы видеонаблюдения. Записи системы видеонаблюдения хранятся один месяц. После окончания данного срока K.Konstruktor OU обеспечивает полное автоматическое удаление данных, если данные раньше не запрашивались или преступные деяния не обнаружены. Если данные ранее запрашивались компетентными государственными или муниципальными учреждениями или обнаружены преступные деяния, данные хранятся по необходимости;
 • для предоставления информации органам государственного управления и субъектам оперативной деятельности в случаях и объеме, предусмотренном внешними нормативными актами;
 • в других специфических целях, о которых лицо уведомляется в момент предоставления соответствующих данных K.Konstruktor OU.

Обработка персональных данных

K.Konstruktor OU обрабатывает персональные данные, используя возможности современных технологий, с учетом существующих рисков конфиденциальности и доступных организационных, финансовых и технических ресурсов.

Персональные данные могут передаваться надежным деловым партнерам, которые предоставляют конкретные услуги, например, администраторам системы планирования ресурсов, предприятиям, предоставляющим услуги охраны и безопасности.

 

Категории получателей персональных данных

K.Konstruktor OU не разглашает третьим лицам персональные данные или какую-либо информацию, полученную в ходе сотрудничества, кроме следующих случаев:

 • если данные необходимо передать соответствующему третьему лицу в пределах заключенного договора для осуществления какой-либо необходимой для выполнения договора или делегированной законом функции (например, при банковских расчетах, службе курьерской почты для доставки заказа за пределы зоны доставки K.Konstruktor OU, администратору системы планирования ресурсов в целях хранения и обработки данных, охранному предприятию в рамках видеонаблюдения в целях обеспечения безопасности);
 • в случаях, предусмотренных внешними нормативными актами, по обоснованному требованию соответствующих лиц в установленном порядке и объеме;
 • в случаях, предусмотренных внешними нормативными актами, для защиты законных интересов K.Konstruktor OU, например, при обращении в суд или другие государственные учреждения с иском против лица, нарушившего эти законные интересы.

 

Длительность хранения персональных данных

K.Konstruktor OU хранит и обрабатывает персональные данные, пока существует минимум один из следующих критериев:

 • в течение срока действия договора, заключенного с конкретным лицом;
 • пока в порядке, предусмотренном внешними нормативными актами, K.Konstruktor OU или физическое лицо может осуществлять свои законные интересы (например, подавать возражения либо предъявлять иск или вести судопроизводство в суде);
 • при наличии у любой из сторон юридической обязанности хранить данные;
 • пока действует согласие на обработку данных соответствующего лица при отсутствии другого законного основания обработки данных.

После прекращения действия вышеуказанных обстоятельств персональные данные архивируются, удаляются или ликвидируются.

 

Доступ к персональным данным и другие права субъекта персональных данных

Субъект персональных данных вправе получить предусмотренную нормативными актами информацию об обработке его данных.

Кроме того, согласно нормативным актам, субъект персональных данных вправе потребовать от K.Konstruktor OU предоставить доступ к своим персональным данным, а также потребовать их дополнить, исправить или удалить, или ограничить использование относительно лица, или возразить против их обработки (в том числе против обработки персональных данных, осуществляемой на основании законных (легитимных) интересов K.Konstruktor OU), а также вправе перенести данные. Данное право осуществляется в объеме, в котором обработка данных не обусловлена обязанностями K.Konstruktor OU, возложенными действующими нормативными актами и осуществляемыми в интересах общества.

Субъект персональных данных вправе подать запрос на осуществление своих прав следующим образом:

 • в письменной форме лично в офисе K.Konstruktor OU по предъявлении документа, удостоверяющего личность;
 • по электронной почте в виде письма, подписанного надежной электронной подписью.

После получения запроса субъекта персональных данных об осуществлении своих прав K.Konstruktor OU удостоверяет личность субъекта, оценивает запрос и выполняет его в соответствии с нормативными актами.

K.Konstruktor OU отправляет ответ субъекту персональных данных на указанный им контактный адрес почтой заказным письмом или электронной почтой, по возможности учитывая указанный субъектом персональных данных способ получения ответа.

K.Konstruktor OU обеспечивает выполнение требований к обработке и защите данных согласно нормативным актам и в случае получения от субъекта персональных данных возражений предпринимает целесообразные действия для их разрешения. Однако если разрешить спорную ситуацию не удалось, субъект персональных данных вправе обратиться в надзорное учреждение — Инспекцию по защите данных Эстонии.

 

Связь с субъектом персональных данных

K.Konstruktor OU осуществляет общение с субъектом персональных данных, используя указанную им контактную информацию (номер телефона, электронный адрес, почтовый адрес). Общение в связи с выполнением договорных обязательств K.Konstruktor OU осуществляет на основании заключенного договора и (или) выписанного счета (например, согласование предоставления или изменения услуг, информация о счетах и др.).

 

Коммерческие уведомления

Для предоставления субъекту персональных данных информации об актуальных предложениях и новинках, которые могли бы его заинтересовать, K.Konstruktor OU может использовать персональные данные в маркетинговых целях. Субъект персональных данных вправе в любой момент отказаться от получения данных рекламных отправлений одним из следующих способов:

 • используя предусмотренную в коммерческом уведомлении автоматическую возможность отказаться от дальнейшего получения уведомлений, перейдя по ссылке в конце соответствующего коммерческого уведомления (электронного письма);
 • отправив электронное письмо на адрес: info@k-konstruktor.com
 • позвонив в офис K.Konstruktor OU по телефону: 6562878;
 • лично в офисе K.Konstruktor OU по адресу: г. Таллин, ул. Mycтaмяэ теэ, 8.

K.Konstruktor OU прекращает отправку коммерческих уведомлений сразу после обработки соответствующего запроса физического лица. Обработка запроса может занять до одного рабочего дня.

K.Konstruktor OU ни при каких условиях не допускает использование персональных данных в рекламе и при взаимодействии с третьими лицами.

 

Прочие условия

K.Konstruktor OU вправе внести дополнения в политику конфиденциальности, публикуя актуальную версию на домашней интернет-странице K.Konstruktor OU.

На домашней интернет-странице K.Konstruktor OU могут размещаться ссылки на сайты третьих лиц, где действуют другие правила использования и защиты персональных данных, за которые K.Konstruktor OU не несет ответственности.[:]